• همه
  • فرش 1000 شانه 10 رنگ
  • فرش 1000 شانه گل برجسته
  • فرش 1200 شانه
  • فرش 1200 شانه گل برجسته
  • فرش 1500 شانه گل برجسته
  • فرش 500 شانه کریستال
  • فرش 700 شانه